Stadgar avseende Piratenpriset

 

  • §1 Juryn skall bestå av högst fyra ledamöter varav Sällskapets ordförande skall vara en. Övriga utses av Sällskapets styrelse. Ledamöternas mandattid är ej tidsbegränsad. Suppleanter skall ej förekomma.

 

  • §2 Priset skall tillfalla en person som är verksam i Sverige och som på ett utmärkande sätt gjort tillvaron behagligare att utstå för den övriga mänskligheten genom sitt konstutövande.

 

  • §3 Juryn är autonom och ombesörjer därmed både nominering och uttagning själva. I juryns åtagande ingår att skriva en motivering avseende årets pristagare.

 

  • §4 Juryn skall påbörja och avsluta sitt arbete under vårvintern och presentera pristagaren en måndag i maj månad och sedan slutligen dela ut priset en måndag i juli månad. Medlemmarna i Piratensällskapet skall hållas informerade via vår medlemstidning samt hemsidan.