§ 1
Sällskapet har till syfte att främja och utveckla intresset för Fritiof Nilsson Piratens person och för hans verk, att främja forskning om honom och hans gärning samt att verka för utgåvor av hans litterära arbeten.

Sällskapet skall verka för bevarande av med hans person och författarskap förbundna byggnader, miljöer och traditioner.

§ 2
Medlem av Sällskapet är enskild eller juridisk person, myndighet, institution eller annan sammanslutning, som erlägger stadgad årsavgift till Sällskapet.

§ 3
Sällskapet avhåller årligen årsmöte under maj eller juni månad i Vollsjö. Sällskapet avhåller årligen höstmöte med medlemmarna för högtidlighållande av författarens födelsedag.

§ 4
Sällskapets angelägenheter handhas och ombesörjes av en vid årsmötet vald styrelse bestående av högst tio ledamöter.

Hedersmedlemmar utses av Sällskapets styrelse.

Styrelsens arbetsutskott utgörs av ordföranden, skattmästaren och sekreteraren.

§ 5
Sällskapet skall ha sitt säte i Vollsjö.

§ 6
Sällskapets firma skall tecknas av ordföranden och skattmästaren var för sig.

§ 7
Sällskapets räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderåret.

§ 8
Årsmötet skall för revision av styrelsens förvaltning årligen utse en revisor och en suppleant för denne.

§ 9
Vid årsmötet skall förekomma följande ärenden:

  1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet;
  2. Val av justeringsman att utöver ordföranden justera årsmötets protokoll;
  3. Föredragning av styrelsens årsberättelse och revisorns granskningsutlåtande;
  4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;
  5. Val av ordförande och övriga i tur avgående ledamöter på två år. Möjlighet att till styrelsen knyta två suppleanter. Eventuell vakanser under pågående mandattid skall ersättas genom fyllnadsval för den återstående mandattiden.
  6. Val av revisor och revisorssuppleant;
  7. Beslut om årsavgift för nästkommande kalenderår;
  8. Val av valberedning med tre ledamöter;
  9. Behandling av ärenden, som av styrelsen tillställts Sällskapet eller som från medlem senast  två veckor före årsmötet inkommit till Sällskapets styrelse.

§ 10
Ändring av dessa stadgar må ske vid två på varandra följande ordinarie  årsmöten.

§ 11
Om Sällskapets upplösning och disposition av dess tillgångar skall Sällskapet besluta vid ett ordinarie årsmöte under förutsättning av att minst tre fjärdedelar av närvarande medlemmar beslutar härom och underrättelse skett till medlemmarna i skriftlig kallelse till årsmötet med särskild motivering från styrelsen om skälen till Sällskapets upplösning.

 

STYRELSEN